INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE:

Informacje ogólne o projekcie
Program operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś Priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie Bony na innowacje dla MŚP
Rodzaj projektu Konkursowy
Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego zespołu prądotwórczego w wykonaniu morskim.
Krótki opis projektu Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacji produktowej - zespołu agregatu prądotwórczego w wykonaniu morskim, o bardzo niskim poziomie emisji szkodliwych substancji, takich jak NOx, SOx,CO, CO2, cząsteczki stałe PM. Agregat będzie spełniał wymagania na akwenach morskich objętych ECA (SECA) i wodach śródlądowych. Wykonawcą usługi będzie jednostka naukowa - Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Gdyni. W Polsce nie produkuje się zespołu prądotwórczego w wykonaniu morskim, zarówno na potrzeby przemysłu stoczniowego dla żeglugi morskiej i śródlądowej, jak i przemysłu wojskowego (nie produkuje się agregatów prądotwórczych w wykonaniu morskim na potrzeby stacjonarne i przenośne - tzw. power pack- agregat prądotwórczy w kontenerze). W ramach projektu opracowany zostanie agregat prądotwórczy, który zostanie poddany testom, a następnie certyfikacji. Produkt będzie wykorzystany do zasilania w prąd elektryczny jednostek pływających morskich i rzecznych oraz do zastosowań wojskowych np. zasilania bojowe i poligonowe oraz off-shorowych np. do zasilania platform wiertniczych, specjalistycznych statków: kablowców, holowników i badawczych, jako przenośne zestawy prądotwórcze do pracy w środowisku morskim. Docelowym klientem wnioskodawcy będą polskie stocznie produkcyjne: Gdańska Stocznia Remontowa New Building, Stocznia Remontowa Nauta New Building, Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni, Stocznia Crist, Stocznia Szczecińska Nowa, producenci luksusowych jachtów pełnomorskich: Sunreef Yacht, Galeon (światowi liderzy). Klientem wnioskodawcy będzie Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni, Stocznia Remontowa Nauta, Gdańska Stocznia Remontowa, armatorzy jednostek żeglugi śródlądowej,rzecznej,żeglugi morskiej polskiej i zagranicznej (PERCiP, OT Logistics S.A.),armatorzy eksploatujący jednostki na obszarach specjalnych ECA, SECA (akwen Morza Bałtyckiego),a także w żegludze śródlądowej, której dynamiczny rozwój w najbliższych latach planuje polski rząd.
Cel projektu Celem projektu jest opracowanie innowacji produktowej w skali co najmniej krajowej-zespołu agregatu prądotwórczego w wykonaniu morskim o bardzo niskim poziomie emisji szkodliwych substancji NOx, SOx,CO, CO2, cząsteczki stałe PM. Realizacja projektu pozwoli na opracowanie nowego produktu, który zostanie wdrożony przez wnioskodawcę w ramach dotychczasowej działalności gospodarczej. Wnioskodawca dzięki wdrożeniu nowego produktu przebranżowi się z podwykonawcy w producenta.Wdrożenie produktu, dotychczas nieosiągalnego na rynku polskim, przełoży się na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na krajowym i międzynarodowym rynku, jak również na wzrost przychodów generowanych ze sprzedaży nowego produktu. Pozwoli to na zwiększenie obrotów firmy i zwiększenie zatrudnienia pracowników warsztatowych i kadry technicznej. Produkt będzie skierowany do obecnych klientów oraz nowych klientów zarówno z Europy Zachodniej i Rosji.
Planowane efekty: Rezultatem projektu będzie innowacja produktowa w postaci agregatu prądotwórczego w wykonaniu morskim zasilanego LNG, spełniającego wymagania zwłaszcza na obszarach objętych ograniczeniami emisji szkodliwych substancji, takich jak NOx, SOx, CO, CO2, cząsteczki stałe PM (ECA, SECA), w tym także na wodach śródlądowych. Produkt wnioskodawcy stanowi innowację co najmniej na skalę krajową i jest rozwiązaniem nie starszym niż 3 lata. Wnioskodawca dokonał sprawdzenia czystości patentowej w bazie Polskiego Urzędu Patentowego. Obecnie na rynku polskim nie produkuje się agregatu prądotwórczego w wykonaniu morskim zarówno na potrzeby przemysłu stoczniowego dla żeglugi morskiej i śródlądowej jak i przemysłu wojskowego. Polska jest jedynym państwem, które nie robi agregatów prądotwórczych w wykonaniu morskim na potrzeby stacjonarne i przenośne - power pack (agregat prądotwórczy w kontenerze). Agregat prądotwórczy do zastosowań morskich, zapewni niszę, zwłaszcza na obszarach objętych ograniczeniami emisji szkodliwych substancji, takich jak NOx, SOx , CO, CO2, cząsteczki stałe PM (obszary ECA, SECA), a także wodach śródlądowych. Wprowadzenie przez Międzynarodową Organizację Morską IMO stref kontroli emisji związków toksycznych ECA ogranicza na tych akwenach emisję NOx. Dopuszczalny poziom emisji SOx przez statki został określony poprzez wprowadzenie limitu zawartości siarki w paliwie w określonych obszarach kontroli SECA. Stąd propozycja zasilania silnika gazem naturalnym (metan) i przeprowadzenie szeregu badań przy różnych obciążeniach silnika. Zaletą produktu będzie bardzo niski poziom emisji szkodliwych substancji, takich jak NOx, SOx , CO, CO2, cząsteczki stałe PM podczas zasilania silnika gazem oraz przy tym wysoko osiągnięta sprawność danego zespołu. Dzięki przeprowadzonym badaniom i adaptacji silnika do zasilania gazem naturalnym (LNG) możliwe jest spełnienie bardzo restrykcyjnych wymagań konwencji MARPOL a także przepisów dla żeglugi śródlądowej. Żaden dotąd oferowany zespół prądotwórczy w wykonaniu morskim nie spełnia tak restrykcyjnych norm, zwłaszcza dla żeglugi śródlądowej, co w aspekcie rządowego planu przywrócenia należnej pozycji i rozwoju żeglugi śródlądowej nabiera szczególnego znaczenia (Na Odrzańską Drogę Wodną do 2020 r. zaplanowano wydatki rzędu 2,9 mld zł, ale do 2030 r. ma zostać w sumie zainwestowanych około 30,7 mld zł. Najwięcej, bo 11 mld zł będzie kosztować budowa kanału Śląskiego, który połączy Odrę z Wisłą. Przewidziano 3,1 mld zł na dostosowanie kanału Gliwickiego, 2,9 mld zł na modernizację 20 stopni wodnych oraz 6,6 mld zł na budowę 14 nowych stopni wodnych na odcinku Brzeg Dolny - ujście Nysy Łużyckiej oraz 4,5 mld zł na budowę 8 stopni wodnych na tzw. Odrze granicznej). Na rynku potrzebny jest produkt, który będzie spełniał warunki emisji i będzie mógł być stosowany na obszarach specjalnych ECA, SECA (także wodach śródlądowych), do których należy akwen M. Bałtyckiego (bedzie spełniał normy Tier III, która obowiązuje na obszarach ECA). Produkt spełnia wymagania niskiej emisji spalin - będzie zasilany LNG. Zasilanie LNG (CNG) w znacznym stopniu pozwala zmniejszyć toksyczność spalin. Nowy agregat prądotwórczy będzie wykorzystywał energię spalin do zwiększenia sprawności całego układu (tzw. doładowanie).Wykorzystanie energii spalin ma miejsce w układach kogeneracji ciepła i prądu. Ciepło chłodzenia wodnego silnika także może być wykorzystywane w tych instalacjach. Nowy produkt wnioskodawcy będzie dwupaliwowy, zasilany zarówno paliwami siarkowymi, jak i LNG czyli gazem. Dwupaliwowość oznacza dwa systemy podawania paliwa - w tym przypadku pracę na oleju napędowym (ON) lub na gazie ziemnym (NG). Paliwo ciekłe (ON) podaje aparatura wtryskowa i silnik pracuje jako Diesel lub jest podawany gaz, lecz w takim przypadku silnik pracuje wg obiegu Otto – zapłon od iskry z wysokonapięciowego układu zapłonowego. Dla obszarów SECA obecnie obowiązuje zawartość siarki w paliwie nie większa niż 0,1%. W razie konieczność można stosować droższy, bezsiarkowy ON lub stosować oczyszczanie spalin. Energia będzie uzyskiwana ze spalania gazu ziemnego i ewentualnie DME (eter dwumetylowy), który może być magazynowany w stanie płynnym, analogicznie jak LPG). Zastosowane rozwiązanie hybrydowe układu napędowego zakłada magazynowanie energii elektrycznej w akumulatorach. Umożliwia to pracę silnika na większych obciążeniach przy wysokiej jego sprawności i mniejszej emisji. Wykonanie morskie formalnie oznacza dopuszczenie do określonych zastosowań silników na jednostkach pływających przez towarzystwa klasyfikacyjne, np. PRS. Silniki takie muszą przejść odpowiednie procedury i badania w celu nadania im klasy. Wymagania i procedury są sformułowane w odpowiednich przepisach np. PRS, których podstawą są przepisy IMO i inne. Produkt będzie związany z systemem shore to ship. Poziom zaawansowania technologicznego innowacyjnego produktu na początku prac badawczo-rozwojowych wyniesie 5 TRL – zweryfikowano komponenty lub podstawowe podsystemy technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego. W wyniku realizacji projektu opracowana innowacja produktowa będzie charakteryzowała się poziomem 9 TRL – będzie gotowa do bezpośredniego wdrożenia.
Wartość projektu: Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 528 800,00 zł
Wkład funduszy europejskich: 320.000,00 zł